JSS Monthly Program / Event Sponsorship List

Home / JSS Monthly Program / Event Sponsorship List

Sponsorship Date (Monthly Program/Specific Event Date)
Family Name
Notes
2019-11-17
Ketan
TEST
2018-05-13
Urvi & Angad Shah
We are celebrating Neel's (Son) first Birthday.
2018-09-14
Nilesh Shah - Vandana Jain
2018-02-17
Vaibhav Jain
Shanti Vidhaan
2018-12-09
Shweta Jain / Konark Jain
2018-10-14
Alok Jain
2018-08-12
Vinish & Vandana Jain
2018-08-12
Ketan Sheth & Leena Jain Sheth
2018-07-08
Abhi & Reshma Jain
2018-04-08
Paresh & Tejal Shah
Mahavir Jayanti Program
2018-03-11
Rushabh & Janaki Sheth
2018-02-11
Vinish & Vandana Jain
2018-02-11
Dinesh & Archna Jain
2018-02-11
Manish & Sanjana Jain

Please check your entries against monthly program/ specific event date. if any changes needed, please send email to jainsocietyofseattle@gmail.com.